Kriteria & Syarat

Terma dan Syarat

 • Bagi tujuan permohonan oleh individu:
  • Bumiputera bermaksud warganegara Malaysia yang merupakan:-
   • orang Melayu seperti yang didefinisikan di dalam Artikel 160(2) Perlembagaan Persekutuan;
   • orang asli seperti yang didefinisikan di dalam Akta Orang Asli 1954; atau
   • pribumi negeri Sarawak atau Sabah seperti yang didefinisikan di dalam Artikel 161A(6) dan 161A(7) Perlembagaan Persekutuan Malaysia
  • Pemohon bukan individu yang muflis.

 • Bagi tujuan permohonan oleh syarikat:
  • Sekurang-kurangnya 60% saham dalam syarikat Pemohon adalah dimiliki oleh Bumiputera;
  • Majoriti daripada pengarah dan pengurusan syarikat Pemohon adalah Bumiputera;
  • Pemegang saham utama hendaklah berusia di antara 21 hingga 40 tahun;
  • Semua pemegang saham syarikat bukan individu yang muflis; dan
  • Syarikat Pemohon ditubuhkan tidak lebih daripada tiga (3) tahun dari tarikh permohonan dan merupakan sebuah syarikat yang solven.

 • Idea SUPERB yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berdasarkan idea yang asli dan tidak pernah didaftarkan di bawah permohonan hakmilik harta intelek oleh mana-mana pihak.
loader